GIỚI THIỆU CÁC KHÓA HỌC HOSPITALITY CỦA TRƯỜNG BEACON INTERNATIONAL COLLEGE

GIỚI THIỆU CÁC KHÓA HỌC HOSPITALITY CỦA TRƯỜNG BEACON INTERNATIONAL COLLEGE

PEARSON BTEC LEVEL 5 HND DIPLOMA IN HOSPITALITY MANAGEMENT

Pearson Btec Level 5 Hnd Diploma In Hospitality Management được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu sau:
•    Phát triển nhiều kiến thức, hiểu biết, kỹ năng và kỹ thuật, phẩm chất cá nhân và các thuộc tính cần thiết cho thành công trong cuộc sống lao động;
•    Phát triển khả năng đóng góp trực tiếp vào việc làm trong ngành quản lý khách sạn thông qua việc sử dụng hiệu quả và kết hợp kiến thức và kỹ năng thu được trong các phần khác nhau của chương trình
•    Cung cấp cơ hội học tập chuyên sâu liên quan đến các nghề và ngữ cảnh riêng cho phép sinh viên đóng góp ngay lập tức vào việc làm;
•    Để có thể tiến tới bằng đại học hoặc tiếp tục trình độ chuyên môn trong quản lý khách sạn hoặc lĩnh vực có liên quan
•    Cung cấp sự linh hoạt, kiến thức, kỹ năng và động lực làm cơ sở cho các nghiên cứu trong tương lai và phát triển nghề nghiệp trong quản lý khách sạn.

Pearson Btec Level 5 Hnd Diploma In Hospitality Management bao gồm các môn học như sau:
1.    The Contemporary Hospitality Industry
2.    Finance in the Hospitality Industry
3.    Customer Service
4.    Research Project
5.    Food and Beverage Operations Management
6.    Rooms Division Operations Management
7.    The Developing Manager
8.    Work-based Experience *
9.    Hospitality Operations Management
10.    Conference and Banqueting Management
11.    Hospitality Contract and Event Management
12.    Small Business Enterprise
13.    Cellar and Bar Operations Management
14.    Menu Planning and Product Development
15.    The Travel and Tourism Sector
16.    Personal and Professional Development
17.    Employability Skills
18.    Marketing in Hospitality
19.    Tourist Destinations
20.    Quality Management in Business
21.    Human Resource Management for Service Industries

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được yêu cầu phát triển các kỹ năng sau:
•    Phân tích, tổng hợp và tổng hợp thông tin về nghiên cứu, điều tra các vấn đề quản lý khách sạn một cách nghiêm túc;
•    Khả năng đọc và sử dụng các tài liệu thích hợp, như các báo cáo về những thách thức về nhân lực mà ngành công nghiệp khách sạn phải đối mặt hoặc các bản tóm tắt điều hành từ Hội nghị Chefs hàng năm với sự hiểu biết sâu sắc;
•    Khả năng suy nghĩ độc lập và giải quyết các vấn đề, ví dụ như các vấn đề như ngành công nghiệp khách sạn hiện đại;
•    Khả năng chịu trách nhiệm về việc học của mình và công nhận phong cách học tập của chính mình;
•    Thu thập và tích hợp một số dòng chứng cứ cụ thể để xây dựng và thử nghiệm giả thuyết;
•    Áp dụng kiến thức và hiểu biết về chủ đề để giải quyết các vấn đề quen thuộc và không quen thuộc thông qua nghiên cứu các vấn đề và các vấn đề mà các tổ chức khách sạn thương mại hoặc các khía cạnh rộng hơn của ngành công nghiệp khách sạn hiện đại;
•    Công nhận các vấn đề đạo đức và đạo đức của việc tìm hiểu về quản lý khách sạn và đánh giá cao sự cần thiết của các tiêu chuẩn đạo đức và các quy tắc ứng xử chuyên nghiệp;
•    Thiết kế, lập kế hoạch, tiến hành và báo cáo về điều tra

Lịch học
Tổng thời gian:    18 tháng (toàn thời gian),    30 tháng (bán thời gian)
Tổng số Giờ học:    960 giờ    

Yêu cầu đầu vào
•    Bằng cấp
•    Trung Học Phổ Thông Trung Quốc 3
•    SMU 3
•    Cấp GCE 'A' - ít nhất là hai (2) Lớp E
•    ITE cao hơn NITEC 2,5
•    STPM - 2 
•    Việt Nam Lớp 12
•    Bất kỳ trình độ tương đương khác
•    Những người có bằng cấp nước ngoài tương đương như trên có thể được nhận vào nếu thông thạo tiếng Anh, và có

1.    IELTS 5.5 hoặc bằng cấp tương đương (vào tháng 7 năm 2016) HO ORC

2.    Một Bài kiểm tra xếp lớp Anh do trường xác định.

* Những người không có IELTS 5.5 được yêu cầu phải tham dự một khóa học tiếng Anh với mức phí.

Bằng cấp quốc gia của Pearson BTEC Higher được công nhận trên QCF cho người học từ 18 tuổi trở lên.

Các học viên lớn hơn có thể đưa ra một thành tích khác nhau về thành tích bao gồm kinh nghiệm làm việc có thu nhập và / hoặc không trả lương và / hoặc đạt được nhiều trình độ chuyên môn trong lĩnh vực công việc của họ.


HIGHER DIPLOMA IN HOSPITALITY MANAGEMENT
Văn bằng được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu sau:
•    Cung cấp một nền tảng giáo dục cho một loạt các nghề quản lý cấp dưới về hiếu khách;
•    Cung cấp những nghiên cứu chuyên sâu liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp và nghề nghiệp riêng mà sinh viên đang làm việc hoặc dự định tìm việc;
•    Để cho phép học sinh đóng góp ngay lập tức vào việc làm;
•    Cung cấp tính linh hoạt, kiến thức, kỹ năng và động lực làm cơ sở cho sự phát triển nghề nghiệp và làm cơ sở để tiến tới các cấp cao hơn;
•    Phát triển năng lực của sinh viên trong các dịch vụ khách sạn thông qua việc sử dụng hiệu quả và kết hợp kiến thức và kỹ năng thu được trong các phần khác nhau của chương trình;
•    Phát triển một loạt các kỹ năng và kỹ năng có năng lực, phẩm chất cá nhân và thái độ thiết yếu cho thành công trong cuộc sống nghề nghiệp.

Khóa học bao gồm các môn học như sau:

1.    Cellar and Bar Operations Management
2.    Conference and Banqueting Management
3.    Customer Service
4.    Employability Skills
5.    Finance in the Hospitality Industry
6.    Food and Beverage Operations Management
7.    Hospitality Contract and Event Management
8.    Hospitality Operations Management
9.    Human Resources Management for Service Industries
10.    Menu Planning and Product Development
11.    Marketing in Hospitality
12.    Personal and Professional Development
13.    Quality Management in Business
14.    Rooms Division Operations Management
15.    Small Business Enterprise
16.    The Contemporary Hospitality Industry
17.    The Developing Manager
18.    The Travel and Tourism Sector
19.    Tourist Destinations
20.    Work-based Experience unit *

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh có thể:
1.    Hiểu các khái niệm tiếp thị dịch vụ cơ bản, các lĩnh vực chính với sự hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ và kỹ năng phục vụ khách hàng;
2.    Giải thích các chức năng, quy trình và nhu cầu thông tin về quản lý khách sạn;
3.    Hiểu các khái niệm về mua bán và kiểm soát chi phí;
4.    Hiểu được nguyên tắc và thực tiễn của hành vi quản lý;
5.    Hiểu các khái niệm cơ bản về quản lý thực phẩm và nước giải khát;
6.    Hiểu được các yếu tố bên ngoài và các vấn đề hoạt động có ảnh hưởng đến sự thành công của quản lý sự kiện;
7.    Hiểu được các hoạt động, quy trình, đào tạo nhân viên, thực đơn và các dịch vụ ăn uống của nhà hàng.
8.    Áp dụng kiến thức môn học và hiểu để giải quyết các vấn đề quen thuộc và không quen thuộc, thông qua nghiên cứu các vấn đề và các vấn đề mà các tổ chức khách sạn thương mại hoặc các khía cạnh rộng rãi của ngành công nghiệp khách sạn hiện đại;
9.    Có thể suy nghĩ độc lập và giải quyết các vấn đề.

Thời lượng khóa học
Tổng thời gian:    12 tháng (toàn thời gian) + 6 tháng thực tập
Tổng số Giờ học:    480 cho các đơn vị
    240 giờ cho đơn vị kinh nghiệm cơ sở

Quy mô lớp học

Tối đa 40 mỗi lớp cho bài học thực hành và bài học hướng dẫn, tối đa 70 cho bài giảng


Yêu cầu đầu vào
•    Ít nhất là Lớp E trong bất kỳ Môn học Cấp Diploma về Quản lý Khách sạn hoặc Văn bằng Dịch vụ Khách sạn của GCE 'A'
•    Lớp 12
•    SPM - 3 
•    ITE-Nitec
•    SMA
•    Trường Trung học Phổ thông Trung Quốc năm 1
Học sinh có bằng cấp nước ngoài tương đương có thể được nhận vào học nếu họ thông thạo tiếng Anh, và có

1.    IELTS 5.5 hoặc bằng cấp tương đương (vào tháng 7 năm 2016) HO ORC

2.    Một Bài thi Kiểm Tra Trình độ Anh Ngữ do Trường quyết định

Những người không thi trắc nghiệm tiếng Anh sẽ được yêu cầu tham dự một khóa học tiếng Anh do trường thực hiện để đạt được Trình Độ Trung Cấp Tồi.

DIPLOMA IN HOSPITALITY MANAGEMENT
Văn bằng được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu sau:
•    Để cung cấp một nền tảng giáo dục cho một loạt các nghề nghiệp bước vào mức độ hiếu khách;
•    Cung cấp các nghiên cứu cơ bản liên quan trực tiếp đến nghề và nghề nghiệp trong ngành khách sạn;
•    Để học sinh có thể đóng góp ngay lập tức vào việc làm trong môi trường làm việc;
•    Cung cấp tính linh hoạt, kiến thức, kỹ năng và động lực cho sự phát triển nghề nghiệp và tiến triển để tiếp tục nghiên cứu;
•    Phát triển năng lực của sinh viên trong các dịch vụ khách sạn thông qua việc sử dụng hiệu quả và kết hợp kiến thức và kỹ năng thu được trong các phần khác nhau của chương trình;
•    Phát triển nhiều kỹ năng và kỹ năng có năng lực, phẩm chất cá nhân và thái độ thiết yếu cho thành công trong cuộc sống lao động.

Khóa học Diploma bao gồm các môn học như sau:
1.    Basic Hospitality and Tourism Management
2.    Basic Marketing (Teach Out)
3.    Business English (wef September 2016 intake)
4.    Convention/Event Sales and Services (Teach Out)
5.    Customer Service Quality
6.    Employability Skills (Teach Out)
7.    Food and Beverage Operations (Teach Out)
8.    Front Office Operations
9.    Housekeeping Management
10.    Human Resource Management in Hospitality Industry (Teach Out)
11.    Service Marketing
12.    Study Skills and Communication (wef September 2016 intake)
13.    The Contemporary Hospitality Industry (Teach Out)
14.    Work Based Experience Unit *

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh được kỳ vọng:
•    Có thể áp dụng kiến thức có được trong ngành khách sạn
•    Hiểu các khái niệm dịch vụ cơ bản như sự hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ và kỹ năng phục vụ khách hàng
•    Hiểu được các khái niệm cơ bản của các khu vực được lựa chọn trong ngành khách sạn
•    Chứng minh các kỹ năng có thẩm quyền để hỗ trợ hoạt động của các khu vực được lựa chọn trong ngành khách sạn
•    Chứng tỏ các kỹ năng có thẩm quyền trong giao tiếp, giải quyết vấn đề, ra quyết định và phát triển nghề nghiệp

Thời lượng khóa học
Tổng thời gian:    12 tháng (toàn thời gian) - 6 tháng môn học + 6 tháng thực tập
Tổng số Giờ học:    360 cho các đơn vị
    240 giờ cho đơn vị kinh nghiệm cơ sở

Quy mô lớp học
Tối đa 40 mỗi lớp cho bài học thực hành và bài học hướng dẫn, tối đa 70 cho bài giảng
Chứng nhận
Các thí sinh hoàn thành tốt tất cả 7 đơn vị của chương trình này sẽ nhận được Bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng quốc tế Beacon. Chứng chỉ này cho phép nhập học trực tiếp vào các chương trình Cao Bằng Quốc gia BTEC (HND) quốc tế được công nhận bởi Pearson Education (Anh).

Yêu cầu đầu vào
•    Cấp GCE 'O' - 3 Loại C6
•    Lớp 10
•    SPM - 3 
•    ITE-Nitec
•    SMA
•    Trường Trung học Phổ thông Trung Quốc năm 1
•    Học sinh có bằng cấp nước ngoài tương đương có thể được nhận vào học nếu họ thông thạo tiếng Anh, và có
1.    IELTS 5.0 hoặc bằng cấp tương đương HO ORC
2.    Một Bài thi Kiểm Tra Trình độ Anh Ngữ do Trường quyết định
Những người không thi trắc nghiệm tiếng Anh sẽ được yêu cầu tham dự một khóa học tiếng Anh do trường thực hiện để đạt được Trình Độ Trung Cấp Tồi.


 

Bài viết tương tự

DIMENSIONS HÀNH TRÌNH DU LỊCH VÀ HỌC TẬP DIMENSIONS INTERNAITONAL COLLEGE – HỌC NGÔN NGỮ GÓI 1A NỬA NGÀY Hành trình du học Singapore 14 ngày 13 đêm NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU BUỔI TỐI Ngày 1 Đến Singapore Nhận phòng ở resort hoặc chỗ ở tương đương http://www.dresort.com.sg ..

HÀNH TRÌNH DU LỊCH VÀ HỌC TẬP DIMENSIONS INTERNAITONAL COLLEGE – HỌC NGÔN NGỮ GÓI 1A NỬA NGÀY Hành trình du học Singapore 7 ngày 6 đêm   NGÀY BUỔI SÁNG BUÔI CHỀU BUỔI TỐI Ngày 1 Đến Singapore Nhận phòng tại resort http://www.dresort.com.sg Buổi hướng dẫn tại r..

Khóa học chuẩn bị nhập học vào các trường công lập Khóa học nhằm chuẩn bị cho sinh viên quốc tế về AEIS, PACT và kiểm tra đầu vào của các trường công lập - một con đường để có thể vào các trường học địa phương ở Singapore. Khóa học sẽ trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để kiểm tra các nguyên tắc cơ bản, phương pháp tiếp cận đúng đắn, kỹ thuật giải quyế..

PEARSON BTEC LEVEL 5 HND DIPLOMA IN BUSINESS (TECH-OUT) Pearson Btec Level 5 Hnd Diploma In Business (Tech-Out) được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu sau: •    Cung cấp nền tảng giáo dục cho một loạt các hoạt động kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính •    Cung cấp những nghiên cứu chuyên sâu liên quan trực tiếp đến các nghề v&agrav..

ĐÔI ĐIỀU CẦN BIẾT KHI DU HỌC SINGAPORE HỌC VIỆN EASB   1.  Tổng quan về trường Tại sao nên chọn theo học tại học viện EASB? -    Là trường đầu tiên tại Singapore đạt chứng chỉ Edutrust 4 năm -    Là trường đầu tiên đạt chứng chỉ lớp học chất lượng cao SQC -    Là trường đầu tiên đạt chứng chỉ SME hai năm liên tiếp 2010, 2011 -    EASB có khu học ..

I/ Trường ngôn ngữ : 1) Tiếng anh phổ thông và tiếng anh thương mại. Các khóa học cung cấp chương trình tiếng Anh toàn diện và vượt trội. Trường luôn dành cho sinh viên quốc tế các chương trình dự bị tiếng Anh hiệu quả nhằm giúp các em nhanh chóng nắm vững và thành thạo ngôn ngữ để dễ dàng theo học các chương trình chính khóa. Ng..

Trong năm học 2017, Trường Cao Đẳng Quốc Tế Dimensions trao học bổng  dành cho Sinh viên Việt Nam lên đến 120 triệu VND cho chương trình Cao đẳng và Đại học Thạc Sĩ. Trường Cao Đẳng Quốc Tế Dimensions (Dimensions International College) từng được biết đến với tên gọi là “Trường Thương mại Dimensions”.  Được thành lập từ năm 1980, đến nay trường có tổng cộng 89 phòng học, 6 phòng mô h&igr..

Trường Beacon International College là một tổ chức giáo dục tư nhân được biết đến với tên gọi trước đây là Beacon School of Tecnhnology. Trường cung cấp các khóa học đa dạng từ chương trình tiếng anh đến bậc cao đẳng, liên kết đại học thuộc các chuyên ngành: Kinh doanh, Quản lí khách sạn, Công nghệ kinh doanh và Thiết kế. Dưới đây là Bảng học phí trường cao ..

  Chương trình học Thời gian học Học phí ( Bao gồm: Bảo hiểm y tế, 7 %GST,tiền sách, tiền thi, phí khám sức khỏe, phí admin, application fee...) (SGD) Học phí sau học bổng ( up to 30% (SGD) Khai giảng (tháng) Yêu cầu đầu vào Tiếng Anh 6 tháng/ 3 tieng   6..